Vespa klub Histria

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Home Statut Kluba

Statut Kluba

E-mail

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), Skupština udruge  VESPA KLUBA  «HISTRIA» na sjednici održanoj 15.05.2015., u Umagu,  donijela je

STATUT

UDRUGE Vespa klub «HISTRIA»

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku,  sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu Vespa klub „Histria„ .

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Naziv udruge glasi: Vespa klub  „Histria“  (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv VK «Histria»

Uz puni hrvatski naziv udruga koristi i odgovarajući naziv na engleskom jeziku.

Puni naziv na engleskom jeziku glasi: Vespa club «Histria»

Uz puni naziv na engleskom jeziku uvijek se mora pisati i odgovarajući naziv na hrvatskom jeziku, i to na prvome mjestu.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Umagu.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi skupština udruge.

Članak 5.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.Udruga se može udružiti sa jednom ili više drugih udruga kao i učlaniti u domaće ili strane te međunarodne udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima udruge i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Odluku o udruživanju odnosno članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o razdruživanju odnosno istupanju iz članstva, donosi Skupština udruge.

Udruga je pravna osoba, koja za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Udruga vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Udruga ima svoj žiro-račun.

Rad udruge i njezinih tijela je javan.

Javnost rada kluba se ostvaruje  pravodobnim izvještavanjem članova  o radu udruge, značajnim događanjima, pisanim izvješćima, službenim web stranicama, javnim priopćenjima.

Članak 6.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik. Upravni odbor može ovlastiti i nekog od članova Upravnog odbora da zastupa Udrugu ako su predsjednik i tajnik odsutni ili spriječeni.

Članak 7.

Udruga ima svoj znak u boji koji se sastoji od naziva udruge napisanog tiskanim slovima sa zelenim okruglim obrubom i sa kozom u žutoj boji u sredini .

Članak 8.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 2,5 centimetra, s nazivom VESPA KLUB  HISTRIA.

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJNE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Cilj udruge je promicanje i unapređivanje kulture, stila življenja, ponašanja, i kulture ljubitelja vozila marke Vespa, kao i okupljanje srodnih udruga Vespa klubova.

Ciljevi udruge ostvarivati će se:

- organiziranjem susreta članova kluba kao i vlasnika i ljubitelja vozila marke Vespa, te srodnih udruga

- organiziranjem, predstavljanjem  i sudjelovanjem članova kluba na međunarodnim susretima Vespa klubova

- uspostavljanjem, razvijanjem i održavanjem veza članova udruga sa srodnim organizacijama  u zemlji i inozemstvu

- planiranjem  rada kluba

- zastupanjem  interesa članova

- izdavanjem i prezentiranjem publikacije iz područja svoje djelatnosti

- razmjenom i pružanjem iskustava u pogledu servisiranja, održavanja, nabave, renoviranja, osiguranja i zaštite vozila marke Vespa

Članak 10.

Udruga može samostalno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili organizacijama, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, sukladno zakonu osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Odluku o tome donosi Skupština udruge.

Udruga je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni člankom 9.  ovoga Statuta.

Članak 11.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 12.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

- izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

- javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

- izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

- korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

- javnim priopćavanjem,

- organiziranjem posebnih događanja,

- na druge odgovarajuće načine.

Članak 13.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članstvo u udruzi može biti sa pravom odlučivanja i bez tog prava.

Članom udruge može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaka poslovno sposobna domaća i strana fizička osoba kao i svaka pravna osoba ako posjeduju vozilo marke Vespa te prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze.

Fizičke osobe bez poslovne sposobnosti ili sa ograničenom poslovnom sposobnošću mogu postati članovima udruge, ali nemaju pravo birati ili biti birani, a ni odlučivati u tijelima udruge.

Predstavnika pravne osobe – članice udruge – koji sudjeluje u radu Udruge u ime pravne osobe, imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe, ali i ta imenovana fizička osoba mora ispunjavati uvjete za članstvo u udruzi, s pravom odlučivanja.

Udruga može imati i počasne članove (fizičke osobe). O imenovanju počasnih članova udruge odlučuje Upravni odbor.

Osoba koja želi postati članom udruge podnosi vlastoručno potpisanu pristupnicu.

O primanju članova u udrugu odlučuje Upravni odbor udruge.

Članak 14.

Član nakon prijema u članstvo dobiva člansku iskaznicu s članskim brojem.

Članak 15.

U Udruzi postoje sljedeće kategorije članova:

- Redovni članovi,

- Počasni članovi

Redovnim članom može postati svaka pravna, odnosno punoljetna fizička, poslovno sposobna osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1., članka 13. Statuta, osim osoba koje svojim psihofizičkim stanjem, socijalnim ili drugim statusom ispunjava uvjete postati nominalnim  članom.

Svi redovni članovi Udruge imaju sljedeća prava:

- aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge,

- biti informirani o aktivnostima Udruge,

- aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge

- iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike,

- imati uvid u sve dokumente i odluke tijela Udruge,

- predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge,

- doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge sukladno svojim mogućnostima,

- birati i biti biran u tijela Udruge.

Svi redovni članovi Udruge imaju sljedeće obveze:

- poštivati zakone i druge propise Republike Hrvatske, Statut Udruge  odluke tijela Udruge,

- dosljedno izvršavati sve preuzete obveze u radu Udruge,

- plaćati članarinu

- sudjelovati u radu tijela Udruge kojih su članovi,

- poštivati i štititi ugled i interese Udruge.

Članak 16.

Maloljetni članom postaje svaka maloljetna fizička osoba koja  ispunjava uvjete iz stavka 1., članka 13. Statuta, osim osoba koje svojim psihofizičkim stanjem, socijalnim ili drugim statusom ispunjava uvjete postati nominalnim  članom.

Maloljetni članovi imaju ista prava i obveze  kao i redovni članovi, prilagođene njihovoj dobi, osim prava biranja i biti birani u tijela Udruge.

Trenutkom punoljetnosti, maloljetni član sam odlučuje o članstvu u Udruzi, odnosno o tome da li želi postati redovni  član Udruge, temejem koje odluke će Tajnik udruge izvršiti izmjenu podataka u popisu članstva.

Članak 17.

Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine donosi Skupština Udruge.

Članak 18.

Udruga vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički, po kategorijama članstva i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi tajnik Udruge.

Članak 19.

Članstvo u udruzi prestaje:

- prestankom postojanja Udruge,

- istupanjem, danom podnošenja pismene ili usmene izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru Udruge,

- isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,

- isključenjem zbog neplaćanja članarine sukladno Odluci iz čl. 15. Statuta,

- smrću člana.

Stegovna odgovornost članova

Članak 20.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

- kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,

- nepoštivanje odredbi Statuta,

- nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,

- neizvršavanje preuzetih obveza,

- nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,

- nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,

- narušavanje ugleda Udruge.

Članak 21.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

Članak 22.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Skupština udruge.

Članak 23.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

1. opomena, ili

2. isključenje iz Udruge.

Članak 24.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 25.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 26.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 27.

Tijela Udruge su:

1. Skupština Udruge

2. Predsjednik Udruge

3. Tajnik Udruge

4. Upravni odbor

Skupština

Članak 28.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 29.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake tri (3). godine

Članak 30.

Sjednice skupštine saziva i vodi predsjednik Udruge.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi tajnik Udruge.

Skupština se saziva najmanje 15 dana  prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge, a može biti dostavljen i elektronskom poštom.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 31.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje  1/3 redovnih članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 32.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva najstariji redovni član Udruge.

Članak 33.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina redovnih članova Udruge.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih redovnih članova, ako Statutom nije određena potrebna većina.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom redovnih članova Udruge.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Sjednica Skupštine može biti održana i elektronskim putem, na način da se članovima Skupštine dostave prijedlozi svih materijala o kojima Skuština mora odlučiti, a temeljem kojih će svaki član elektronskom poštom Predsjedniku dostaviti svoj stav o predloženim materijalima i izjasniti se o glasanju o predloženim materijalima. Dokazi o glasanju (print elektronske pošte) čuva se u arhivi udruge, kao prilog usvojenim materijalima.

Članak 34.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

- usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

- bira i razrješava predsjednika i tajnika,

- bira i razrješava članove Upravnog odbora,

- bira i razrješava likvidatora Udruge,

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

- usvaja godišnje financijsko izvješće,

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

- donosi odluku o statusnim promjenama,

- utvrđuje visinu godišnje članarine,

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Predsjednik Udruge

Članak 35.

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 36.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od tri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.

Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 37.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

- na vlastiti zahtjev,

- u slučaju  nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci, te

- opozivom.

Članak 38.

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 37. ovog Statuta.

Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom redovnih članova Udruge.

Članak 39.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

Članak 40.

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:

- odgovara za zakonitost rada Udruge,

- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,

- odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

- predlaže Upravnom odboru projekte u kojima bi Udruga trebala sudjelovati i realizirati ih,

- predlaže Upravnom odboru i Skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

- predlaže izmjene i dopune statuta,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Upravni odbor

Članak 41.

Upravni  odbor Udruge sastoji se od  3 člana, koje iz svojih redova predlažu redovni članovi Kluba, a bira ih Skupština.

Upravni odbor upravlja radom Udruge u razdoblju između zasjedanja Skupštine.

Ovlasti i zadaci upravnog odbora su osobito:

- izvršavanje (provedba) odluka i akata Skupštine;

- odlučivanje o primanju članova u udrugu te o prestanku članstva;

- upravljanje imovinom udruge;

- donošenje financijskog plana u skladu s planom i programom rada udruge;

- povjeravanje vođenja poslovnih knjiga i računovodstva specijaliziranoj organizaciji;

- odlučivanje o promjeni adrese udruge u okviru registriranog mjesta sjedišta udruge;

- pripremanje prijedloga statuta, njegovih izmjena i dopuna;

- donošenje i mijenjanje pravilnika i drugih općih akata udruge;

- predlaganje Skupštini kandidata za članove Upravnog odbora te za predsjednika,

potpredsjednika i tajnika udruge;

- odlučuje o imenovanju počasnih članova udruge;

- dodjeljuje priznanja udruge fizičkim i pravnim osobama odnosno organizacijama;

- razmatranje izvještaja predsjednika o radu udruge i Upravnog odbora i njihovo

upućivanje Skupštini;

- predlaganje donošenja odluke o prestanku postojanja udruge i o obustavljanju odnosno

prestanku likvidacijskog postupka udruge;

- obavještavanje mjesno nadležnog ureda državne uprave o Odluci o prestanku postojanja

i o prestanku djelovanja udruge;

- razmatranje polugodišnjeg izvješća likvidatora udruge o njegovom radu;

- osiguravanje obavještavanja javnosti i medija o radu udruge i njegovih tijela;

- odobravanje ugovora sa sponzorima;

- osnivanje komisija i odbora za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti i osnivanje radnih

tijela za obavljanje pojedinih poslova u okviru djelatnosti udruge;

- davanje zahvalnica donatorima, u ime udruge;

- revidiranje popisa članova udruge i

- organiziranje provedbe i drugih neraspoređenih zadataka udruge.

Upravni odbor je odgovoran za zakonitost svoga rada.

Članak 42.

Upravni odbor čine ukupno 3 (tri) člana: predsjednik udruge,jedan potpredsjednik udruge, te tajnik udruge.

Upravni odbor bira Skupština udruge običnom većinom.

Mandat članova Upravnog odbora traje tri godine, a iste osobe mogu ponovno biti birane za člana istoga tijela.

Svaki član Upravnog odbora može podnijeti pisanu ostavku na svoju funkciju. Ostavku razmatra Upravni odbor.

U slučaju ostavke predsjednika, funkciju predsjednika obnaša potpredsjednik, dok Skupština ne izabere novog predsjednika.

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Upravnom odboru.

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, te time udruzi nanijeli značajniju štetu.

Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti Predsjednik udruge ili najmanje pet članova Skupštine.

Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Upravnog odbora ako izgubi svojstvo člana udruge

Članak 43.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Predsjednik Udruge saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Upravnog odbora rukovodi potpredsjednk udruge.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi Tajnik, a supotpisuju ga Tajnik i Predsjednik udruge.

Zaključci se šalju svim članovima Upravnog odbora.

4. Predsjednik i potpredsjednik udruge

Članak 44.

Predsjednika Udruge i jednog potpredsjednika Skupština bira na tri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Oni su volonteri.

U slučaju spriječenosti predsjednika, njegove ovlasti i obveze obnaša potpredsjednik, a tajnik po ovlaštenju predsjednika.

U odsutnosti predsjednika i potpredsjednika njegove poslove može privremeno obavljati tajnik ili član Upravnog odbora kojega odredi Upravni odbor.

Potpredsjednik ima ovlaštenja i obveze predsjednika kad ga zamjenjuju, a tajnik kada dobije ovlaštenje od predsjednika.

5. Tajnik udruge

Članak 45.

Tajnika udruge bira i opoziva Skupština iz reda članova udruge na tri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Poslovi tajnika su stručni poslovi.

Tajnik ima ovlaštenja i obveze te obavlja poslove, kako slijedi:

- zajedno s predsjednikom i potpredsjednikom priprema materijale za zasjedanje

Skupštine i sjednice Upravnog odbora, te planove i programe udruge;

- sudjeluje u radu Skupštine i Upravnog odbora udruge;

- zastupa i predstavlja udrugu po ovlaštenju predsjednika ili Upravnog odbora, kada su

odsutni predsjednik i potpredsjednik;

- vodi i obavlja administrativno-stručne poslove udruge;

- vodi i ažurira popis članova udruge;

- obavlja financijske poslove i potpisuje naloge za plaćanje i narudžbe za udrugu;

- vodi bilješke na zasjedanju Skupštine i na sjednicama Upravnog odbora, sudjeluje u

izradi zapisnika i supotpisuje ih;

- osigurava pravilan smještaj i čuvanje arhivskog materijala udruge;

- obavještava javnost i medije te članove udruge o radu udruge;

- dogovara predavanja, tečajeve, edukacije, izložbe, koncerte i druge kulturne

manifestacije i drugo, radi realizacije programa rada udruge;

- odgovoran je za zakonitost i utemeljenost poslova koje obavlja i

- prema potrebi udruge, a uz suglasnost Upravnog odbora, organizira tajništvo, radom

kojega u tom slučaju rukovodi.

7. Radna tijela Udruge

Članak 46.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Upravni odbor može osnivati stalne ili povremene komisije i odbore za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti te osnivati radna tijela za obavljanje pojedinih poslova u okviru djelatnosti udruge ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 47.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog  Upravnog odbora.

Članak 48.

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 49.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 50.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 51.

Sredstva udruge raspoređuju se financijskim planom za svaku kalendarsku godinu odlukom Upravnog odbora, a u skladu s planom i programom rada udruge.

Sredstvima i imovinom udruge upravlja Upravni odbor, a raspolažu ovlaštene osobe udruge u skladu s odredbama ovoga statuta i financijskim planom, te važećim propisima.

Pravo davanja naloga za raspolaganje sredstvima ima predsjednik i potpredsjednik udruge te tajnik, po nalogu predsjednika, ako za to ima registrirani potpis.

Članak 52.

Eventualna dobit u radu udruge može se koristiti samo za ostvarivanje programskih ciljeva udruge i podmirivanje troškova djelatnosti udruge

Članak 53.

Iznos godišnje članarine u udruzi određuje Upravni odbor na početku godine za tekuću godinu.

VI. NAGRADE I PRIZNANJA UDRUGE

Članak 54.

Za posebne zasluge i dostignuća u radu i razvitku udruge, Upravni odbor udruge može svojim članovima te pojedincima ili organizacijama dodijeliti nagradu, priznanje, plaketu ili povelju.

O dodjeli nagrade i priznanja udruge odlučuje Upravni odbor običnom većinom nazočnih članova s pravom odlučivanja.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 55.

Udruga prestaje postojati:

- odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge

- odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

- ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivaje udruge

- ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za sjednicu Skupštine, a ona nije održana

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom redovnih članova Udruge.

. POSTUPAK DONOŠENJA I MIJENJANJA STATUTA

Članak 56.

Statut udruge i njegove izmjene i dopune donosi Skupština udruge u skladu sa zakonom i Statutom, na prijedlog Upravnog odbora.

Prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune utvrđuje Upravni odbor i upućuje ih Skupštini na usvajanje.

Statut i njegove izmjene i dopune poslije donošenja dostavljaju se na potvrdu mjesno nadležnom Uredu državne uprave.

Članak 57.

(1) U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine Udruge sukladno statutu.

(2) Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

(3) Pod povezanim osobama,smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

(4) Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

(5) Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

Likvidator udruge

Članak 58.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 59.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 60.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 61.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 62.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 63.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 65.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku  koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 66.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor .

Članak 67.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština.

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Udruge

 

Srđan Pavlov

 

Grupa

 

Kontaktirajte nas

Pošalji Email

+385 98 367 469

+385 98 366 141

+385 91 505 7747